Asmens duomenų apsauga

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR) 37 straipsnio 1 dalies b punktu, VšĮ „Ignalinos rajono ligoninė“, vadovo įsakymu, duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas VšĮ „Žinių šulai“ atstovas Vytautas Šulus. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
tel.: 8 615 18383
el. paštas: duomenuapsauga@ignalinosligonine.lt  .

asmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf
prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės.pdf
privatumo politika.pdf