Vaistų reklamuotojams

PATVIRTINTA
VšĮ Ignalinos rajono ligoninės
direktoriaus
2015 m. liepos 17 d.
įsakymu Nr. V- 30

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaistinių preparatų reklamuotojų VšĮ Ignalinos rajono ligoninėje (toliau – ligoninė) vizitų (toliau – vizitas) organizavimo tvarka (toliau – tvarka) nustato informacijos apie vaistinius preparatus ir jų reklamos, teikiamos ligoninės sveikatos priežiūros specialistams, turintiems teisę skirti vaistinius preparatus, organizavimo tvarką, vaistinių preparatų reklamos davėjo, vaistinio preparato reklamuotojo ir ligoninės teises ir pareigas ir yra privaloma visiems reklaminės veikos subjektams bei ligoninės darbuotojams.
2. Vizitų metu informacija apie vaistus (reklama) turi būti teikiama pagal 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo Nr. X-709, 2000 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871, 1996 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatas. Vizitų metu informacija apie vaistus, jų reklama turi būti teikiama taip pat atsižvelgiant ir į Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos ir Vaistų rinkodaros etikos kodekso ir šios tvarkos nuostatas.
3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. Reklaminės veiklos subjektas – vaistinio preparato reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas.
3.2. Vaistinio preparato reklamos davėjas – tik vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas.
3.3. Vaistinio preparato reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas vykdyti vaistinių preparatų reklamą.
3.4. Vizitas – vaistinių preparatų reklamuotojo apsilankymas pas ligoninės specialistą/specialistus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus;
3.5. Asmeninis susitikimas – vaistų reklamuotojo (-jų) susitikimas su vienu ligoninės sveikatos priežiūros specialistu, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus, laisvu nuo darbo laiko, skirto pacientams priimti, metu.
3.6. Reklaminis renginys – vaistų reklamuotojo (-jų) susitikimas su dviem ir daugiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių teisę skirti vaistinius preparatus, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus.
3.7. Sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas, skirtas pacientams priimti – visas sveikatos priežiūros specialisto darbo grafike nurodytas darbo laikas, skirtas pacientams priimti. Laikotarpiai tarp pacientų registracijų ir laikotarpiai, kada pagal išankstinę registraciją paskirtu laiku pacientas neatvyksta į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, taip pat laikytini sveikatos priežiūros specialisto darbo laiku, skirtu pacientams priimti.

II. VIZITŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI

4. Vizitų organizavimo tikslas – gerinti pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parenkant ir skiriant jiems labiausiai tinkamus (indikuotinus) vaistinius preparatus. Siekiant šio tikslo, vaistų reklamuotojas siekia periodiškai informuoti ligoninės sveikatos priežiūros specialistus (gydytojus, slaugytojus ir kt.) apie naujų ar apie jau anksčiau skiriamų ir vartojamų vaistų indikacijas, kontraindikacijas, žinomą šalutinį poveikį, skyrimo ir vartojimo ypatumus, moksliniais įrodymais ar praktika pagrįstus pranašumus kitų vaistų reklamos davėjo atitinkamų vaistų atžvilgiu.
5. Vaistų reklamuotojo ketinimas kokiu nors būdu suinteresuoti sveikatos priežiūros specialistus skirti pacientams ar rekomenduoti jiems vaistus neesant tam pagrįstų ir būtinų medicininių indikacijų yra draudžiamas.
6. Vizitus organizuoja: vaistų reklamos davėjas – per vaistų reklamuotoją, ligoninė – per direktoriaus įgaliotą asmenį – direktoriaus pavaduotoją medicinai (toliau – įgaliotas asmuo), kai organizuojamas reklaminis renginys.

III. VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Visi vaistinių preparatų reklamuotojų vizitai ligoninėje yra nemokami. Bet kokie mokėjimai susiję su vaistų reklamuotojų vizitais (patalpų naudojimas ir kt.) draudžiami.
8. Draudžiama organizuoti vizitus sveikatos priežiūros specialistų darbo laiku, skirtu pacientams priimti, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.
9. Draudžiama, reklamuojant vaistinius preparatus, teikti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su sveikatos priežiūros specialisto vykdoma profesine veikla.
10. Vaistiniai preparatai gali būti reklamuojami asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu arba reklaminiuose renginiuose.
11. Vaistinių preparatų reklamuotojai, norėdami organizuoti reklaminius renginius, su ligoninės įgaliotu asmeniu iš anksto telefonu 8(386) 52435 arba elektroniniu paštu info@ignalinosligonine.lt suderina planuojamo vizito datą ir laiką, reklamuojamo vaistinio preparato pavadinimą bei paskirtį, nurodo reklamuotojo vardą ir pavardę, atstovaujamą įstaigą bei užimamas pareigas, vaistinio preparato reklamos trukmę.
12. Apie numatomą reklaminį renginį ligoninės įgaliotas asmuo informuoja ligoninės sveikatos priežiūros specialistus.
13. Jei vaistų reklamuotojas negali suderintu laiku atvykti į reklaminį renginį jis privalo ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoti ligoninės įgaliotą asmenį apie neatvykimą bei nurodyti neatvykimo priežastį.
14. Reklamuotojas, atvykęs į ligoninę, pas ligoninės administratorę esančiame žurnale „Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalas“ (1 priedas) užregistruoja vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką, tikslą (nurodomas reklamuojamas vaistinis preparatas).
15. Vizitas ligoninės reklaminiame renginyje turi trukti ne ilgiau kaip 1 valandą;
16. Asmeniniai vaistų reklamuotojų susitikimai su sveikatos priežiūros specialistu galimi šio specialisto pertraukos pavalgyti ar pailsėti metu ar sveikatos priežiūros specialisto nedarbo metu ir turi trukti ne ilgiau kaip 15 minučių.
17. Reklamuotojas, atvykęs į asmeninį susitikimą su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, taip pat privalo užsiregistruoti specialiame žurnale kaip tai numatyta tvarkos 14 punkte, papildomai nurodydamas konkretaus sveikatos priežiūros specialisto, su kuriuo susitinkama asmeniškai, vardą ir pavardę;
18. Ligoninė neprivalo leisti organizuoti asmeninius susitikimus ar reklaminius renginius ar sudaryti sąlygas vaistų reklamuotojui dalyvauti ir teikti informaciją apie vaistus asmeniniame susitikime ar reklaminiame renginyje, jei ligoninės atsakingi asmenys nustatė, kad poreikio tokiems vizitams nėra, tačiau ligoninė gali pasinaudoti teise prašyti vaistų reklamuotoją pateikti konkrečią reikiamą informaciją apie konkretų vaistą.
19. Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitai vyksta ligoninės posėdžių.

IV. VIZITŲ ORGANIZAVIMO SUBJEKTŲ PAREIGOS

20. Vaistų reklamos davėjas privalo:
20.1. Rūpintis vaistų reklamuotojų kvalifikacija, kuri užtikrintų tinkamą informacijos apie vaistus pateikimą sveikatos priežiūros specialistams.
21. Vaistų reklamuotojas privalo:
21.1. Vizito metu raštu registruotis tam skirtame žurnale, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti vaistinius preparatus), o kai siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, nurodyti ir šio specialisto vardą bei pavardę.
21.2. Turėti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas vizitų metu.
21.3. Susipažinti su šia tvarka ir šios tvarkos nuostatų laikytis vizitų metu.
21.4. Organizuoti vizitus į ligoninę taip, kad nepažeistų teisės aktų ir tvarkos reikalavimų.
21.5. Kiekvieno vizito metu pateikti visų reklamuojamų vaistų charakteristikų santraukas arba užtikrinti jų prieinamumą kitomis priemonėmis bei informuoti apie vaistų pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir jos dalį, kompensuojamą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (jei vaistai yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą).
21.6. Perduoti Vaistų rinkodaros teisės turėtojo mokslo tarnybai vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamų vaistų vartojimą, jo ypatumus, o ypatingai – apie pastebėtą nepageidaujamą (pašalinį) jų poveikį.
22. Ligoninė privalo:
22.1. Užtikrinti vaistų reklamuotojui galimybę susipažinti su šios tvarkos nuostatomis;
22.2. Supažindinti ligoninės sveikatos priežiūros specialistus bei vaistinių preparatų reklamuotojus su ligoninės patvirtinta vizitų organizavimo tvarka;
22.3. Užtikrinti vizitų registracijos žurnalo prieinamumą vaistinio preparato reklamuotojams.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Tvarka gali būti keičiama pasikeitus teisės aktams ar pertvarkant ligoninės darbo organizavimą.
24. Už teisės aktų ar šios tvarkos reikalavimų nesilaikymą ligoninės darbuotojai gali būti traukiami drausminėn atsakomybėn, o apie vaistų reklamuotojo netinkamus veiksmus ligoninė nedelsiant informuoja vaistų reklamos davėją.
25. Pažeidę šią tvarką, vaistų reklamuotojai praranda teisę 3 mėnesius ligoninėje organizuoti vizitus.
26. Ginčai kylantys dėl tvarkos pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.
                                     __________________________________